پارتیشن بندی

قسمت بندی دیسك سخت (Hard Disk )

اجرای Fdisk

این برنامه برای پارتیشن بندی دیسك سخت بكارمی رود و همراه Dos وجوددارد

كاربردهای این برنامه به قرار زیر است :

1-ایجاد پاریشن نخستین Dos

2-ایجاد پاریشن توسعه بافته Dos

3-ایجاد درایو منطقی

4-گزینش پارتیشن فعال

5-حذف پارتیشن

6-دریافت اطلاعات درباره پارتیشن

7-ارایه خدمات به چند سخت دیسك

نحوه به كار گیری Fdisk به گونه زیر است:

در ادامه مطلب

پارتیشن بندی

قسمت بندی دیسك سخت (Hard Disk )

اجرای Fdisk

این برنامه برای پارتیشن بندی دیسك سخت بكارمی رود و همراه Dos وجوددارد

كاربردهای این برنامه به قرار زیر است :

1-ایجاد پاریشن نخستین Dos

2-ایجاد پاریشن توسعه بافته Dos

3-ایجاد درایو منطقی

4-گزینش پارتیشن فعال

5-حذف پارتیشن

6-دریافت اطلاعات درباره پارتیشن

7-ارایه خدمات به چند سخت دیسك

نحوه به كار گیری Fdisk به گونه زیر است:

Fdisk (مسیر )

مسیر محل وجود برنامه Fdiskرا نشان می دهد و اگر نوشته نشود مسیر كنونی یا مسیرهای اعلام شده توسط اتخاذ می شود .

از آنجا كه Fdisk اطلاعات روی دیسك را از میان می برد (اگر پارتیشن ها تغییر داده شود)پیش ازبكار گیری آن باید از دیسك نسخه پشتیبان فراهم كرد.

بااجرای  Fdisk منوی اصلی زیر پدیدار میشود: 

1.    Create Dos Partition or Logical Dos Drive

2.    Set active Partition

3.    Delete Partition or Logical Dos Drivr

4.    Display Partition information

برای گزینش هر منو باید شماره آن را نوشت وكلید  Enter    را فشار داد .در هر جای كار بافشردن كلید   Esc   می توان به منوی پیشین برگشت.شماره ای كه در هر منو روبروی پیام Current fixed disk drive   نوشته شده استنشاگر شماره دیسك جاری است كه كامپیوتر تك دیسكی همواره یك است اما تغییر درایو كنونی در Fdisk درایو كنونی در خط فرمان را تغییرنمی د هد. به هنگام كار با Fdisk درایو كنونی همان درایو فیزیكی است نه درایومنطقی.

دریافت اطلاعات درباره  پارتیشن

باگزینه چهارم منوی اصلی میتوان اطلاعاتی مانند وضعیت ؛ گونه واندازه پارتیشن را بد ست آ ورد این اطلاعات بسته به گونه؛ شماره و اندازه هر پارتیشن متفاوت است و از موارد زیر تشكیل میشود.

Partition    حرف مربوط به نام درایو وشماره آن .

Status       اگر پارتیشن فعال باشد حرف A در آن نوشته می شود(ACTIVE)

TYPE     گونه پارتیشن را نشان می دهدPRIDOS (پارتیشن نخستین DOS )

Ext  dos   (پارتیشن توسعه یافته )Dosو non-Dos (پارتیشن غیر Dos )

Volum label  بر چسب پارتیشن نحستین

Mbyte اندازه هر پارتیشن به مگا بایت

System سیستم فایلی كه در پارتیشن در حال كار است

Usage درصد از گنجایش دیسك كه ئر اختیار پارتیشن قرار گرفته است

اگر پارتیشن توسعه یافته دارای درایوهای منطقی باشد سیستم می پرسد كه آیا درایوهای منطقی نمایش داده شود یا خیر ، با فشردن كلید Y می توان اطلاعات را نمایش داد

این اطلاعات نیز بسته به درایو منطقی با هم فرق می كنند و از موارد زیر تشكیل شده اند .

Drv (حرف مربوط به درایو ) ، Volume Label (بر چسب درایو منطقی كه شاید خالی باشد) ، Mbyte (اندازه هر درایو منطقی به مگا بایت ) ، System (سیستم فایل استفاده شده درایو ) ، Usage (درصد فضایی از پارتیشن توسعه یافته DOS كه با درایو مورد نظر اختصاص یافته است).

ایجاد پارتیشن نخستین DOS

چنانچه ایجاد پارتیشن توسعه یافته DOS با درایو منطقی و DH پارتیشن غیر DOS هم مورد نظر باشد پارتیشن نخستین DOS را نباید به گونه ای ایجاد كرد كه همه فضای دیسك را اشغال  كند .

به هر حال اندازه پارتیشن نخستین DOS چه همه فضای دیسك را دربر گیرد ،چه بخشی از آن را ، نمی توان آنرا تغییر داد زیرا برای تغییر آن باید پارتیشن كنونی را برداشت و پارتیشن تازه را ایجاد كرد ، برداشتن یك پارتیشن نیز به معنی پاك شدن اطلاعات آن است ، پس نخست باید از اطلاعات دیسك نسخه پشتیبان تهیه نمود .

اگر دیسك سخت دارای پارتیشن نباشد به روش زیر می توان برای آن پارتیشن نخستین ساخت

1-          گزینش انتخاب یك از منو اصلی FDISK

2-           فشردن كلید Enter تا گزینه یك منو بر گزیده شود و پیغام زیر پدیدار شود .

Do you wish to use the Maximum size for Primary Dod partition and Make the Partition active (Y/n) ..?[y]

3-          حرف Y را وارد كنید (اگر حرف n  وارد شود پارتیشن نخستین همه گنجایش دیسك را در بر نخواهد گرفت )در این صورت FDISK یك پارتیشن نخستین به گنجایش كل فضای دیسك پدید می آورد. اگر كامپیوتر تك دیسك باشد پیام زیر پدیدار می شود:

System Will now restart

Insert Dos System diskette into drive A:

Press any key when ready

4-گذاشتن دیسك راه انداز در درایو A و فشردن یك كلید.

پس از پارتیشن بندی باید با دستور c:/format c:/s دیسك را فرمت كرد.

اگر تخصیص بخشی از فضای دیسك به پارتیشن نخستین مورد نظر باشد باید در مرحله سوم از روش پیش گفته، حرف n را تایپ كرد تا منوی دیگری ظاهر شود .

در این منو كل فضای قابل استفاده دیسك نمایش داده می شود در حالت پیش گزیده كل فضا به پارتیشن تخصیص داده می شود ، اما در این مرحله هر اندازه دلخواهی را می توان وارد كرد .

پس از خروج از FDSK با همان فرمان مرحله پیش باید  دیسك را فرمت كرد.

ایجاد پارتیشن توسعه یافته DOS

در هر پارتیشن توسعه یافته DOS حداكثر 23 درایو منطقی می توان پدید آورد . DOS با درایو های منطقی بسان یك درایو جداگانه برخورد می كند . در هر پارتیشن توسعه یافته حداقل یك درایو منطقی باید ایجاد كرد. برای ایجاد پارتیشن توسعه یافته DOS باید به گونه زیر عمل كرد:

1-          انتخاب گزینه نخست از منوی اصلی FDISK .

2-          انتخاب گزینه دوم از منوی پدیدار شده تا منوی دیگر ظاهر شود كه فضای پیش گزیده اختصاص یافته به پارتیشن توسعه یافته در آن نشان داده شده است . اگر اندازه پیش گزیده مناسب است باید كلید Enter را فشار داد و گرنه نخست باید اندازه مورد نظر را وارد كرد و سپس كلید Enter را فشار داد.

پس از ایجاد پارتیشن می توان چند درایو منطقی روی آن پدید آورد.

ایجاد درایو منطقی در پارتیشن توسعه یافته Dos

برای ذخیره اطلاعات در پارتیشن توسعه یافته ، ایجاد درایو های منطقی ضروری است برای ایجاد درایو های منطقی به شیوه زیر عمل می كنیم :

1-          ایجاد پارتیشن توسعه یافته

2-          وارد كردن اندازه درایو منطقی با استفاده از منوی Create Logical Drive  كه پس از گزینش انتخاب اول از منوی اصلی پدیدار می شود و سپس فشردن كلید Enter

ایجاد درایو منطقی را تا پایان فضای پارتیشن توسعه یافته می توان ادامه داد . پس از اتمام فضای پارتیشن توسعه یافته ، منو اصلی FDISK پدیدار می شود . پس از ایجاد درایو منطقی باید آن را فرمت كرد .(تمام درایو ها را یك به یك با دستور Format  فرمت می كنیم )

حذف پارتیشن یا درایو منطقی

گاهی لازم است كه اندازه پارتیشن تغییر داده شود برای این كار باید پارتیشن ها را حذف و دوباره ایجاد كرد. حذف پارتیشن اطلاعات آن را از میان می برد پس همواره تهیه نسخه پشتیبان لازم است اما اگر پارتیشن توسعه یافته DOS حذف شود اطلاعات پارتیشن نخستین DOS از میان نمی رود، برای حذف پارتیشن نخستین DOS باید نخست درایوهای منطقی پارتیشن توسعه یافته و سپس خود پارتیشن توسعه یافته را حذف كرد. حذف یك درایو منطقی هم اثری روی اطلاعات درایوهای دیگر ندارد.

اگر درایوی كه نام آن از حرف دیگر كه كوچكتر است حذف شود حرف نام درایوهای دیگر خودبه خود تغییر می كند برای نمونه اگر از میان سه درایو D  ، E ، F درایو D حذف شود درایو E به D و درایو F به E تبدیل می شود .

برای حذف یك پارتیشن یا درایو منطقی باید به گونه زیر عمل كرد :

1-          گزینش انتخاب سوم از منوی اصلی FDISK تا منوی حذف پدیدار شود.

2-          وارد كردن شماره انتخابی مورد نظر (FDISK اخطار مربوط به از میان رفتن اطلاعات را صادر كند ).

3-          وارد كردن حرف نام و برچسب درایوی كه باید حذف شود (FDISK دوباره هشدار می دهد و از كاربر تایید می خواهد ).

4-          فشردن كلید Y  برای حذف نخستین یا درایو .

اگر پارتیشن نخستین حذف شده باشد باید پیش از خروج از FDISK  دوباره آن را پدید آورد.

گزینش پارتیشن فعال

سیستم عامل درون پارتیشن فعال قرار دارد و به هنگام راه اندازی کامپیوتر به حافظه برده می شود. اگر پارتیشن نخستین دربردارنده همه فضای دیسک نباشد پارتیشن فعال باید توسط FDISK مشخص شود برای این عمل به صورت زیر عمل می کنیم:

1. گزینش انتخاب دوم از منوی اصلی FDISK تا منوی دربردارنده وضعیت پارتیشن ها پدیدار شود که پارتیشن فعال با حرف A مشخص شده است و در حالت پیش فرض پارتیشن جاری است.

2. انتخاب و وارد کردن پارتیشن دلخواه به عنوان پارتیشن فعال

3. فشردن کلید ESC و برگشتن به منوی اصلی FDISK

فرمت كردن دیسك سخت پس از اجرای برنامه FDISK

فرمت کردن دیسک پس از اجرای برنامه FDISK

اگر چنانچه با بهره گیری از FDISK اندازه یكی از پارتیشن های DOS تغییر داده شود و سپس خروج از آن انجام شود پیام System will restart صادرمی شود . اگر اندازه پارتیشن نخستین DOS تغییر كرده باشد بر پایه پیامی از FDISK باید سیستم را از درایو A راه اندازی كرد.

پس از به كار گیری FDISK باید هر پارتیشن ایجادی یا تغییر یافته را فرمت كرد . اگر عمل فرمت انجام نشود به هنگام كار پیام Invalid media type صادر می شود.

برای فرمت كردن پارتیشن نخستین DOS باید سوئیچ S را به همراه FORMAT به كار برد تا فایل های سیستم به آن منتقل شود . در فرمت كردن دیسك سخت هر پارتیشن را باید جداگانه فرمت كرد .

 

حال هارد دیسك ما آماده نصب سیستم عامل و برنامه های كاربردی دیگر است

نوشته شده در تاریخ جمعه 12 تیر 1388    | توسط: احمد تیمناک    | طبقه بندی: کامپیوتر و نرم افزار،     | نظرات()